วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เมตตาธรรม..ค้ำจุนโลก..

คติธรรม
น เว กทริยา เทวโลกํ วชนฺติ
พาลา หเว นปฺปสํสนฺติ ทานํ
ธีโร จ ทานํ อนุโมทมาโน
เตเนว โส โหติ สุขี ปรตฺถฯ
แน่นอน คนตระหนี่ไม่มีโอกาสไปเทวโลก
แน่นอน  คนโง่ไม่สรรเสริญการให้
แต่คนฉลาด  ยินดีช่วยเหลือและให้ทาน
นี่แลที่บันดาลให้เขาได้รับสุขในปรภพ
ขออนุโมทนาบุญและขอขอบคุณพี่น้องญาติธรรม
ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบกับทางวัด
"ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม"
ณ สถานที่รับบริจาควัดโพธิญาณ ลาสเวกัส
ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
-ท่านหลวงตาชาลี  50  เหรียญ
-ท่านอาจารย์มหาไมย์  50  เหรียญ
-ท่านอาจารย์เสกสันต์  50  เหรียญ
-คุณแม่อรุณศรี คุณสุอารีย์(แมว)  300  เหรียญ
-ครอบครัวกองสุวรรณ  100  เหรียญ
-ครอบครัวมีวศิน  100  เหรียญ
-ครอบครัวเชิญสุขเกษม  100  เหรียญ
-คุณตุ้มและครอบครัว  60  เหรียญ
-ครอบครัวนิธิสุวรรณ  50 เหรียญ
-คุณพันธกานต์ เศวตธาดา(ซันนี่)  45  เหรียญ
-ตักบาตรวันอาทิตย์ ณ วัดโพธิญาณ 32 เหรียญ
-Thai Style Noodle House's Members/
Customers  $ 370.18
-และท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ
ช่วยเหลือ..เป็นที่พึ่งพายามยาก..
ด้วยเมตตาและกรุณาธรรม
ซึ่งเป็นสมบัติประจำติดตัวของมนุษย์ผู้มีใจสูง
หรือที่เรียกว่า"มนุษยธรรม"
ขอขอบคุณในน้ำใจของพี่น้องญาติธรรมทุกๆท่าน
ขออนุโมทนาบุญ..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น