วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

มาฆบูชา..สันติภาพและภราดรภาพของโลก

เดือนกุมภาพันธ์มีวันดีที่ถือว่ามีความสำคัญอยู่หลายวัน..วันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ของพี่น้องชาวจีน๑..วันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักเพื่อภราดรภาพของพี่น้องชาวคริสต์๑..และก็วันมาฆบูชาหรือวันประกาศพระพุทธศาสนาเพื่อสันติสุขในชีวิตและสันติภาพแห่งชาวโลก๑..
     วันมาฆบูชาหรือวันเพ็ญเดือนสามปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานโอวาทปาติโมกข์แก่พระสมณฑูตที่วัดเวฬุวันหรืออุทยานป่าไผ่ที่พระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งกรุงราชคฤห์ได้มอบถวายให้เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา..
โดยหลักที่พระพุทธองค์ทรงประกาศให้เราชาวพุทธเพื่อประพฤติปฏิบัติเนื่องในการประชุมจาตุรงคสันนิบาตของพระอรหันตสาวกในครั้งนั้น มี ๓ หลักการใหญ่ๆ คือ
-ไม่ควรทำกรรมชั่ว
-กระทำแต่ความดี
-บำเพ็ญจิตให้บริสุทธิ์ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง
โดยมีวิธีที่ควรนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน ๖ วิธีการคือ
-การไม่พูดร้าย
-การไม่ทำร้าย
-การสำรวมกาย วาจา ใจ
-การรู้ประมาณในการบริโภค
-การหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง
หรือกล่าวโดยสรุปก็คือ
ไม่โจมตี  ไม่บีฑา รักษาศีล ไม่เห็นแก่กิน ไม่เห็นแก่นอน หมั่นสอนใจตนเอง..
หากเราชาวพุทธบริษัทได้เคารพพระธรรมคำสอนที่ทรงประทานไว้และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติแล้วไซร้ ความสงบสุขในชีวิตและสันติภาพย่อมบังเกิดมีอย่างแน่นอน..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น