วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

หัวใจและใบโพธิ์..

อันความกรุณาปราณี      จะมีใครบังคับก็หาไม่
หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ  จากฟากฟ้าสุลาลัยสู่แดนดิน..
หลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามีความมุ่งหมายให้เราอยู่ร่วมกันด้วยความมีเมตตาต่อกันและให้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา..
ความเมตตาเป็นเรื่องของใจ..ซึ่งมองไม่เห็น..จะไปบีบบังคับหรือร้องขอก็มิได้..แต่หากใจมีคุณธรรมก็จะแสดงออกมาให้เห็นเองด้วยความรักหรือความปรารถนาดี..
คนที่มีเมตตามาก..คือคนที่มี"หัวใจ" จะนึกถึงหัวอกเขา..หัวอกเรา..
"รูปหัวใจ"ใช้แทนความหมายของความรัก..ความปรารถนาดี..ซึ่งมีลักษณะเหมือน"รูปใบโพธิ์"
ใบโพธิ์หรือต้นโพธิ์เป็นต้นไม้ที่พระพุทธองค์ทรงประทับนั่งบำเพ็ญพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า..
"ใบโพธิ์"จึงเป็นสัญญลักษณ์แห่ง"ปัญญา" ซึ่งนำพาให้ชีวิตพ้นจากความทุกข์อันเกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสาร..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น