วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เข้าพรรษา..ภาวนาธรรม..

การทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาก็ผ่านพ้นไปแล้ว  แต่สารัตถะสำคัญของการเข้าพรรษาอยู่ที่การ"อธิษฐาน"คือการตั้งข้อควรประพฤติปฏิบัติไว้ในใจหรือเรียกตามภาษาพระว่า
"อธิษฐานธรรม"
อธิษฐานธรรม เป็นธรรมที่ควรใช้เป็นที่ประดิษฐานตน เพื่อให้สามารถยึดเอาผลสำเร็จสูงสุดอันเป็นที่หมายไว้ได้ โดยไม่สำคัญตนผิดและไม่เกิดสิ่งมัวหมองหมักหมมทับถมตน
 ซึ่งประกอบด้วย
-ปัญญา ใช้ปัญญาหยั่งรู้ในเหตุและผล
-สัจจะ  ดำรงมั่นคงในความจริงทั้งการกระทำและคำที่พูด (พูดจริงทำจริง)
-จาคะ  สละละความประพฤติที่เคยชิน ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและคนอื่น
-อุปสมะ  ทำจิตใจให้สงบ
หากเราได้อธิษฐานภาวนาธรรมตามหลักทั้งสี่ตลอดพรรษาครบถ้วนไตรมาส ๓ เดือนนี้แล้ว..
ชีวิตเรา..ท่าน..จะมีความสุขดีเลิศ..ประเสริฐแน่แท้ เอวัง..โหตุ
ขออนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น