วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ต้นโพธิ์..ต้นไม้สหชาติ..

......นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.....
โย สันนิสินโน วะระโพธิมูเล
มารัง สะเสนัง สุชิตัง วิเชยยะ
สัมโพธิมาคัจฉิ อะนันตะญาโณ
โลกุตตะโม ตัง ปะณะมามิ พุทธัง
ท่านพระองค์ใด ประทับนั่งสงบอารมณ์อยู่แล้ว ณ. ควงโพธิ์พฤกษ์อันประเสริฐ ทรงชัยชนะเป็นอันดีซึ่งมาร พร้อมด้วยเสนามาร เป็นผู้มีปัญญาไม่มีที่สิ้นสุด อุดมในโลก ได้บรรลุพระสัมโพธิญาณแล้ว ข้าพเจ้าขอนมัสการท่านองค์นั้น ผู้ตรัสรู้แล้ว
เย จะ พุทธา อะตีตา จะ เย จะ พุทธา อะนาคะตา
ปัจจุปปันนา จะ เย พุทธา อะหัง วันทามิ สัพพะทา
ก็พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใด ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดที่ประจักษ์อยู่ ณ. บัดนี้ด้วย ข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ๓ พวกนั้น ในกาลทุกเมื่อ

ขออนุโมทนาในความพากเพียรและศรัทธาอย่างแรงกล้าของ
คณะคุณทอมมี่ ธรรมศักดิ์ -คุณศุภกา นิธิสุวรรณ พร้อมด้วยคุณสุอารีย์ ซึ่งมี
พระอาจารย์เสกสันต์ ร่วมนำพา..เดินทางไปนำต้นโพธิ์ จากแอลเอ
มาปลูกไว้เป็นต้นไม้มงคลศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดโพธิญาณ
โดยมี คุณทิพวัลย์ มีวศินเป็นเจ้าภาพ
ขออนุโมทนาบุญและขอขอบคุณทุกท่าน
อุ้มบุญ..
ด้วยรักพระศาสนาและศรัทธาเลื่อมใส
ออกจากวัดตั้งแต่ตีสี่..กลับเข้าวัด บ่ายสี่โมงครับผม
ประคับประครอง..
ร่วมด้วยช่วยยก..
สู่วัดโพธิญาณด้วยความปีติสุขสดชื่นใจ..
วันอาทิตย์นี้ขอเชิญทำบุญปลูกโพธิ์ด้วยกันนะครับ..
ขออนุโมทนาบุญพี่ทิพย์ เจ้ใหญ่ ที่ได้บริจาคทรัพย์ จำนวน 450 เหรียญ
เป็นค่าบูชาต้นโพธิ์ เพื่อนำมาปลูกให้เป็นศิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชน
ขอกุศลที่ทำหนุนนำให้พบแต่ความสุขสงบเย็นในชีวิตตลอดไป
ขอเชิญพี่น้องญาติธรรมร่วมปลูกไม้โพธิ์ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ
เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา
ณ ลานหน้าวัดโพธิญาณ ลาสเวกัส
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 12.30 น.เป็นต้นไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น