วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

วิสาขะมาส..

วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
พระพุทธเจ้าประสูติที่สวนลุมพินีวัน  เมื่อวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือเดือนวิสาขะ เมื่อ 80 ปีก่อนพุทธศักราช
ตรัสรู้ที่อุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ เมื่อวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือนวิสาขะเช่นกัน ก่อนพุทธศักราช 45 ปี
และเสด็จดับขันธปรินิพพานที่สาลวโนทยานของมัลลกษัตริย์ กรุงกุสินารา แคว้นมัลละ เมื่อวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือนวิสาขะเช่นเดียวกัน ก่อนพุทธศักราช 1 ปี วันนี้พุทธศาสนกาลดำรงมาถึงปีที่ 2554 แล้ว
คณะร้านบัวสยาม นำโดยคุณแดง สายพิณ คุณวิทยา คุณพร
ร่วมกันถวายพรมปูพื้นห้องรับรอง/ปฏิบัติธรรมวัดโพธิญาณลาสเวกัส
เป็นพุทธบูชาเนื่องในวัน"วิสาขบูชา"
 เมื่อ ๑๕ พ.ค.๕๔
หลักธรรมในวันวิสาขบูชาที่พุทธศาสนิกชนควรยึดถือและปฏิบัติในชีวิตประจำวัน คือ อริยสัจ 4 หรือความจริง 4 ประการ ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันวิสาขบูชานี้ ประกอบด้วย
ทุกข์ คือปัญหาของชีวิต ที่เกิดกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ของมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม
สมุทัย คือต้นเหตุแห่งปัญหา หรือสาเหตุการเกิดทุกข์ มีต้นเหตุจากตัณหา ความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุด
นิโรธคือความดับทุกข์ สามารถดับกิเลส ตัณหาออกไปได้
มรรค คือหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์เพื่อแก้ปัญหาให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการ
หนทางคือ มรรค มีองค์ 8 ประกอบด้วย 1.สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ 2.สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ 3.สัมมาวาจา เจรจาชอบ 4.สัมมากัมมันตะ ทำการงานชอบ 5.สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ 6.สัมมาวายามะ พยายามชอบ 7.สัมมาสติ ระลึกชอบ และ 8.สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ
     ขอพุทธศาสนิกชนทั้งปวงจงพบหนทางแห่งการดับทุกข์เทอญ...

ทำบุญปลูกโพธิ์วิสาขะมาส
อาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
อานิสงส์ปลูกต้นโพธิ์
......มีใจความว่า พระปุตถินทายกัตเถระ ท่านได้บวชในศาสนาของพระสมณโคดมบรมศาสดาของเรา  ท่านได้บำเพ็ญเพียรเรียนวิปัสสนาจนสำเร็จพระอรหันต์ประกอบด้วยอภิญญา ๖ เชี่ยวชาญนัก เมื่อพระผู้เป็นเจ้าได้บรรลุพระอรหันต์แล้ว วันหนึ่งนั่งอยู่ในที่สงัด พระเถระเจ้าได้ระลึกถึงปุพพกรรมที่ทำให้ได้บรรลุถึงอรหัตตผล เพราะเหตุกุศลผลบุญอะไรที่ตนได้กระทำไว้ในชาติปางก่อน จึงได้เสวยวิมุตติสุขถึงเพียงนี้
 พระเถระเจ้าก็ทราบชัดโดยทิพจักขุญาณ แต่เมื่อมีความประสงค์จะ แสดงถึงผลบุญ
จะได้เป็นประโยชน์แก่พุทธบริษัทต่อไปในภาคหน้า จึงได้ลุกจากอาสนะไปสู่ที่บริษัท
ทั้ง ๔ แล้วกล่าวว่า วิปสฺสิสฺส ภควโต ดังนี้เป็นอาทิความว่า ดูกรพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อครั้งศาสนาพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า อาตมาได้กำเนิดเกิดเป็นบุรุษผู้หนึ่งมีจิตเลื่อมใสในพระศาสนา  วันหนึ่งอาตมาได้ออกจากบ้านไปสู่อาราม ได้ทัศนาเห็นต้นไม้ศรีมหาโพธิ์เศร้าหมอง
รกปกคลุมไปด้วยหญ้าและใบไม้ จึงได้ชำระถากถางหญ้า และปัดกวาดใบไม้ให้สะอาด แล้วขนทรายมาเกลี่ยทำให้เสมอ ทำเป็นแท่นที่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์นั้น แล้วตบแต่งประดับประดาด้วยดอกไม้ของหอม ดูแล้วเป็นที่รื่นรมย์ เมื่อกระทำแล้วมีความปีติยินดียิ่งนัก
 ครั้นเมื่อถึงมรณะสมัยใกล้จะทำกาลกิริยาตายจิตก็ระลึกถึงกุศลที่ตนได้ทำการปัดกวาด ชำระ และก่อแท่นที่ต้นศรีมหาโพธิ์ ครั้นตายแล้วก็ไปอุบัติในชั้นดุสิตเสวยทิพยมานทอง มีหมู่นางเทพอัปสรแวดล้อมเป็นบริวาร ครั้นจุติจากเทวโลกได้มาถือกำเนิดในมนุษย์โลก เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช ได้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏฏ์มาจนถึงศาสนาแห่งพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า อาตมาได้เกิดในตระกูลเศรษฐี ครั้นเจริญวัยขึ้นก็ออกบวชในพระพุทธศาสนา เจริญวิปัสสนาไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหันต์ ก็เพราะบุญกุศลที่ได้ปลูกต้นไม้ศรีมหาโพธิ์นี้ก่อพระแท่นนั้น เป็นปฐมเหตุดังนี้เป็นต้น
เมื่อจบพระธรรมเทศนาลงแล้ว พุทธบริษัททั้งหลาย ก็มีความยินดีในธรรมภาษิตที่พระเถระเจ้าแสดงเป็นยิ่งนัก
นัตถิ เม สรณัง อัญญัง..พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
ในชีวิตนี้..ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี..
พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดของข้าพเจ้า
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน
ด้วยการกล่าวคำสัจจ์นี้ ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา(ในธรรม)
ของพระศาสดาด้วยเทอญฯ 
ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ
ในกุศลเจตนาของคณะเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำบุญ
คุณทิพวัลย์ เจ้ใหญ่ อาม่า ถวายปัจจัยบูชาต้นโพธิ์
คณะร้านบัวสยามโดยคุณแดง คุณวิทยา คุณพร ถวายปัจจัยค่าปูพื้นพรม
คุณเขียว คุณอาเธอร์ คุณแต๋ว ถวายอาสนะสงฆ์
และพี่น้องญาติธรรมทุกท่านที่อุปถัมภ์บำรุงวัดโพธิญาณด้วยดีตลอดมา
ขออนุโมทนา..สาธุ สาธุ สาธุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น